GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Organisering av aktiveringsinsatser – ny rapport

Vad säger forskningen om samband mellan integrerad respektive specialiserad organisering och insatsernas resultat?

FoU i Väst har med stöd av arbetsmarknadsenheterna inom GR i uppdrag att bygga upp en kunskapsplattform kring det kommunala arbetsmarknadsuppdraget. Syftet är att på olika sätt bidra till den regionala kunskapsuppbyggnaden.

Arbetet startade 2013 och under de första två åren genomfördes en kartläggning av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna i de 13 GR-kommunerna. Kartläggningen var i huvudsak deskriptiv med fokus på att beskriva verksamheternas organisering, omfattning och innehåll.

En fråga som väcktes i samband med kartläggningen knyter an till det faktum att de kommunala arbetsmarknadsenheterna vanligtvis utför arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av antingen Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Innan ett uppdrag ställs till arbetsmarknadsenheten gör uppdragsgivaren en utredning av individens behov och förutsättningar – en utredningen som utgör underlag för valet av insats.

Intervjuer med arbetsmarknadsenheternas personal visade emellertid att man ofta fick omvärdera den bedömning av förutsättningar och behov som uppdragsgivarna hade gjort. Intervjupersonerna förde en del resonemang kring tänkbara orsaker. Man hänvisade bland annat till uppdragsgivarnas höga arbetsbelastning och otillräckligt med tid för att inhämta den kunskap om individen som behövs för bedömningen. Ett annat skäl som angavs var att den kommunala arbetsmarknadsenheten, till skillnad från Arbetsförmedlingen och socialtjänsten, inte är en myndighet med makt över individens ersättning. Att inte ha den makten uppfattades bidra till att en mer förtroendefull relation skapades, vilket i sin tur upplevdes bidra till en snabbare och mer träffsäker bedömning av individens förutsättningar och behov.

Slutsatsen som intervjupersonerna själva drog var att effektiviteten och kvaliteten i insatserna skulle öka om ansvaret för att utreda och bedöma inför val av insats förflyttades till ”utförarledet”, det vill säga de kommunala arbetsmarknadsenheterna.

Diskussionen kring den här frågan fortsatte inom ramen för kunskapsplattformen och i dialog mellan arbetsmarknadsenheternas chefer och FoU i Väst beslutades att under 2015 titta närmare på om det finns tillgänglig forskning som belyser den här typen av organisatoriska frågor med koppling till insatsernas effektivitet och kvalitet. Om detta handlar den här rapporten.

Ladda ner

  1. Organisering av aktiveringsinsatserPDF


Kontaktperson på GR: Gunilla Bergström Casinowsky

Senast uppdaterad: 2016-04-25 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund