GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Öppna jämförelser: social barn- och ungdomsvård 2014

Här kan du kostnadsfritt ladda ner en sammanställning av Göteborgsregionens resultat.

oppna jamforelser social barn och ungdomsvard

Vilka kommuners sociala barn- och ungdomsvård har undersökt föräldrarnas uppfattning om verksamheten? Använder de resultaten för att utveckla verksamheten? Framgår det på kommunernas webbplatser hur den enskilda ska göra för att överklaga ett beslut? Har kommunen en plan för hur handläggarna ska få kompetensutveckling? Dessa och fler frågor undersöks i öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård 2014.

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som syftar till förbättrad kvalitet genom att utgöra underlag för uppföljning, analys och utvärdering. Jämförelserna ska ge insyn i offentligt finansierade verksamheter samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner och/eller jämförelser över tid.

Denna rapport är en regional sammanställning över GR-kommunernas resultat i öppna jämförelser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet med en regional sammanställning är att göra resultaten för kommunerna i GR lättillgängliga samt underlätta jämförelser med närliggande kommuner, något som kan bidra till ett utbyte och lärande mellan kommunerna.

Ladda ner:

Några resultat ur rapporten

• Två av tre GR-kommuner/stadsdelar har undersökt föräldrarnas uppfattning om öppenvården – nästan lika många har använt resultaten för att utveckla verksamheten. Mindre vanligt är det att ha undersökt föräldrarnas uppfattning om familjehemmen och hem för vård eller boende.

• Nästan alla GR-kommuner/stadsdelar har överenskommelser för hur samverkan i enskilda ärenden ska ske med barnhälsovården, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatrin samt skola och förskola. Minst vanligt är det att ha överenskommelse om samverkan med tandvården.

• Det är vanligare i GR än i övriga landet att det finns överenskommelser om samverkan för samtliga verksamheter som efterfrågas i öppna jämförelser. Det är också vanligare i GR än i landet som helhet att överenskommelserna är aktuella genom att de har följts upp under det senaste året.

• Runt hälften av kommunerna/stadsdelarna i GR har följt upp resultat av insatser till barn och unga på gruppnivå i öppenvården. Färre har följt upp resultatet av insatser inom dygnsvården.

• Fler kommuner (i både GR och Sverige) har ordinarie BBIC-licens år 2014 än i tidigare jämförelser 2013 och 2012.

• Alla kommuner/stadsdelar i GR utom två har en jourverksamhet med socionomutbildad personal som är tillgänglig all tid utanför kontorstid året runt. I landet som helhet har runt 70 procent av kommunerna detsamma.

Senast uppdaterad: 2014-06-04 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund