GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården

En regional sammanställning av resultaten i Göteborgsregionen

oppna jamforelser missbruks- och beroendevarden

Är missbruks- och beroendevården i din kommun/stadsdel samordnad med andra socialtjänstområden? Hur är det med tillgången till strukturerad öppenvård och en dygnet-runt-öppen socialjour? Följer kommunen/stadsdelen upp resultaten av sina insatser? Hur bedrivs arbetet med att stärka brukarinflytandet? Hur arbetar man i grannkommunerna? Och i övriga storstadsregioner? Dessa frågor och fler undersöks i Öppna jämförelser 2014 – Missbruks- och beroendevård.


Mer att göra på uppföljningsområdet...

Resultaten pekar på att det finns mer att göra på uppföljningsområdet – på både individ- och gruppnivå – för att stärka kunskapen om målgruppens behov och resultat. 2013 är det bara en minoritet av GR:s kommuner/stadsdelar som bedriver en heltäckande systematisk uppföljning i detta avseende. En systematisk uppföljning är en del av ett kunskapsbaserat arbete och ökar verksamhetens förutsättningar att kunna tillgodose enskildas och gruppers behov.

Här kan samtidigt pekas på potentialen i ett konkret samarbete med FoU-verksamhet/universitet/högskola – exempelvis i form av uppdragsutbildning, utvärderingsstöd och följeforskning. 2013 är det bara en mindre del av kommunerna/stadsdelarna i GR som har ett konkret forskningsbaserat samarbete.

– Det är viktigt att löpande fylla på kunskapen hos handläggarna, inte minst nu med förslaget till de nya nationella riktlinjerna inom missbruksområdet och att man identifierat nya riskgrupper. Resultaten från Öppna jämförelser pekar på att man skulle kunna dra mer nytta av FoU i Väst/GR än vad man gör – till exempel om man behöver stöd i genomförandet av en utvärdering, eller om man har behov av en följeforskare för att utveckla någon del av verksamheten, säger Ann Karlsson som är planeringsledare på GR.


... och när det gäller brukarinflytande

Det kan också konstateras att det varierar stort i vilken grad kommunerna/stadsdelarna arbetar för att stärka brukarinflytandet, och på vilka sätt detta sker. Ingen av de undersökta insatserna för att stärka brukarinflytandet finns i mer än drygt hälften av kommunerna/stadsdelarna, inte ens när det handlar om en rutin för att dokumentera enskildas delaktighet under utredning. Ur det perspektivet ser det även ut att finnas mer att göra för att nå ut brett i regionen med information om den enskildes rätt till en samordnad individuell plan (SIP) och att få ut sin journal. 2013 är det en minoritet av kommunerna/stadsdelarna som har rutiner för detta.

– Jag blir förvånad över att det inte är mer än drygt hälften av kommunerna och stadsdelarna i GR som har en rutin för att dokumentera brukarnas delaktighet under utredning. Här ligger de andra storstadsregionerna längre framme, även om inte heller de når hela vägen, säger Ann Karlsson.


Om Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som syftar till förbättrad kvalitet i offentlig verksamhet genom att utgöra underlag för uppföljning, analys, förbättringsarbete och styrning. Jämförelserna ska ge insyn i verksamheterna samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner.


Utbyte och lärande i GR-kommunerna

Denna rapport är en regional sammanställning av GR-kommunernas resultat i Öppna jämförelser 2014 inom missbruks- och beroendevården. Resultaten avser i flertalet fall de förhållanden som rådde i december 2013. Syftet med en regional sammanställning är att tillgängliggöra resultaten för kommunerna i GR samt underlätta jämförelser med närliggande kommuner. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till ett utbyte och lärande i GR-kommunernas utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården.


Ladda ner


Mer om Öppna jämförelser

Senast uppdaterad: 2014-12-01 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund