GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre. En sammanställning av Göteborgsregionens resultat 2013.

Syftet med sammanställningen är att underlätta för GR-kommunerna att använda sig av Öppna jämförelser i sitt analysarbete.

oppna jamforelser vard och omsorg om aldre

Anser äldre med hemtjänst att de kan påverka vilka tider de får hjälp? Är äldre på äldreboenden nöjda med de aktiviteter som erbjuds och är det lätt att komma utomhus? Får de äldre alltid ett bra bemötande?

Dessa frågor och fler undersöks i Öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre.

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som kan utgöra underlag för uppföljning, analys och utvecklingsarbete. Jämförelserna ska ge insyn i offentligt finansierade verksamheter samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner och/eller jämförelser över tid.


Ladda ner denna och tidigare regionala rapporter om Öppna jämförelser:


Vill du beställa rapporten?

Priset är 75 kr ex moms och porto. Beställ genom att skicka ett mejl till fou@grkom.se och ange rapportens namn, hur många ex du önskar, leverans- samt faktureringsadress.

Några resultat från sammanställningen:

  • I GR-kommunerna använder i genomsnitt mellan 10 och 21 procent av de äldre tre eller fler psykofarmaka. Detta är betydligt högre än genomsnittet för landet som helhet där 4 procent bedöms använda flera psykofarmaka. Indikatorn har omdefinierats till att 2013 endast inkludera de äldre som nås av kommunens omsorg (i 2012 års jämförelser ingick alla äldre i kommunen). I landet som helhet är det en lägre andel år 2013 än 2012 som använder flera psykofarmaka; i samtliga GR-kommuner är andelen tvärtom högre 2013. I och med att indikatorn har omdefinierats ökar möjligheterna för kommunerna att påverka resultatet för indikatorn.
  • Bland samtliga äldre i landet använder ungefär var femte tio eller fler läkemedel, för de flesta av GR-kommunerna är det fler än så som använder många läkemedel.
  • I GR anser drygt hälften på särskilt boende att de har goda möjligheter att komma utomhus men variationen inom regionen är stor, mellan 40 och 70 procent. I hela landet anser 58 procent att möjligheterna att komma utomhus är goda. Något fler är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds, drygt 60 procent i både Sverige som helhet och GR. Liksom för möjligheterna att komma utomhus finns det stora skillnader inom regionen.
  • Runt 80 procent av hemtjänsttagarna i både Sverige och GR ansåg att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete. Något färre i särskilda boenden anser detsamma. Vad gäller hemtjänst är det fler som anser att personalen har tillräckligt med tid än att de kan påverka vilka tider de får hjälp.
  • Att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt tycker tre av fyra avseende hemtjänst. Färre i särskilda boenden (56 procent i GR) instämmer i att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt.
  • De allra flesta är nöjda med sin hemtjänst, i genomsnitt 85 procent i GR. De flesta är också nöjda med sitt särskilda boende, i genomsnitt 81 procent i GR. I landet som helhet är det något fler än i GR som är nöjda med omsorgen i sin helhet. Sedan föregående års undersökning har för både hemtjänsten och särskilt boende de flesta av GR-kommunerna höjt sina resultat något.
  • I jämförelse med föregående års undersökning har flera GR-kommuner högre resultat vad gäller nöjdheten med maten och de sociala aktiviteter som erbjuds. Färre än föregående år anser däremot att det är trivsamt utomhus eller att de vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål.
  • Vem som har besvarat enkäten påverkar i de flesta fall resultatet. När äldre själva har svarat på undersökningen har de i högre utsträckning uppgett att de är nöjda med omsorgen än om en anhörig besvarat enkäten. Även de äldres hälsotillstånd påverkar hur nöjda de är med omsorgen. Äldre som anser sin hälsa vara god är i större utsträckning nöjda med omsorgen än äldre med sämre hälsa; i flera GR-kommuner är närmare 100 procent med god hälsa nöjda med omsorgen.


Mer om Öppna jämförelser

Öppna jämförelser syftar till att skapa insyn och öppenhet i offentligt finansierade verksamheter samt utgöra underlag till uppföljning, utveckling och analys. Jämförelserna är ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen att i samverkan med SKL och i samråd med Vårdföretagarna och Famna ta fram Öppna jämförelser. Öppna jämförelser görs inom flera områden såsom socialtjänst, hälso- och sjukvård, folkhälsa och skola.

För att underlätta användningen av Öppna jämförelser i Göteborgsregionens kommuner sammanställer FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund GR-kommunernas resultat inom socialtjänstens område under 2013.

Mycket av analysarbetet av Öppna jämförelser behöver ske på lokal nivå eftersom det kräver kunskap om den egna verksamheten. Det denna rapport vill bidra med är en lättöverskådlig och tillgänglig bild av GR-kommunernas resultat i Öppna jämförelser på regional nivå.

Sammanställningen kan ses som ett tillskott till det kommunala analysarbetet och bör användas tillsammans med andra rapporter (se SKL:s analyshandbok för tips på hur resultaten från Öppna jämförelser kan användas på lokal nivå).

Läs mer om Öppna jämförelser hos Sveriges Kommuner och Landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster respektive Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: 2014-06-04 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund