GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd. En sammanställning av Göteborgsregionens resultat.

Syftet med sammanställningen är att underlätta för GR-kommunerna att använda sig av Öppna jämförelser i sitt analysarbete.

oppna jamforelser ekonomiskt bistand

Hur många personer i Göteborgsregionen är arbetslösa utan att ha ersättning? Vilka kommuner och stadsdelar har överenskommelser om hur samverkan ska ske med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården? Vilka skillnader i behov av försörjningsstöd finns det mellan GR och landet som helhet?

Dessa frågor och fler undersöks i Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd.

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som kan utgöra underlag för uppföljning, analys och utvecklingsarbete. Jämförelserna ska ge insyn i offentligt finansierade verksamheter samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner och/eller jämförelser över tid.

Denna rapport är en regional sammanställning över GR-kommunernas resultat i Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013. Syftet med en regional sammanställning är att göra resultaten för kommunerna i GR lättillgängliga samt underlätta jämförelser med närliggande kommuner, något som kan bidra till ett utbyte och lärande mellan kommunerna.


Ladda ner denna och tidigare regionala rapporter om Öppna jämförelser:

Några resultat från sammanställningen:

• Av invånarna i GR-kommunerna har i genomsnitt 19 procent en låg inkomst, i hela landet har i genomsnitt 20 procent låg inkomst. En låg inkomst innebär att inkomsten är lägre än 60 procent av medianinkomsten. Variationen i andel med låg inkomst är stor i regionen, från 11 procent i Kungsbacka till 44 procent i Angered.

• Den vanligaste orsaken till behov av försörjningsstöd är arbetslöshet (i både GR och Sverige som helhet). En lägre andel i GR än i Sverige har försörjningsstöd på grund av arbetslöshet medan en högre andel i GR än i Sverige har försörjningsstöd på grund av sociala skäl och ohälsa.

• Cirka 40 procent av kommunerna/stadsdelarna i GR och 35 procent nationellt har rutiner för samverkan i enskilda ärenden med Arbetsförmedlingen.

• Drygt hälften av kommunerna/stadsdelarna i GR har följt upp resultaten av de insatser som erbjudits den enskilde. Runt 40 procent i GR har sammanställt och analyserat individdata i syfte att utveckla verksamheten.

• En liknande andel av invånarna i GR (4,8 procent) som i Sverige som helhet (4,3 procent) har någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd.


Mer om Öppna jämförelser

Öppna jämförelser syftar till att skapa insyn och öppenhet i offentligt finansierade verksamheter samt utgöra underlag till uppföljning, utveckling och analys. Jämförelserna är ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen att i samverkan med SKL och i samråd med Vårdföretagarna och Famna ta fram Öppna jämförelser. Öppna jämförelser görs inom flera områden såsom socialtjänst, hälso- och sjukvård, folkhälsa och skola.

För att underlätta användningen av Öppna jämförelser i Göteborgsregionens kommuner sammanställer FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund GR-kommunernas resultat inom socialtjänstens område under 2013. Denna rapport är en sammanställning av de indikatorer som undersöker hur kommuner jobbar med ekonomiskt bistånd.

Mycket av analysarbetet av Öppna jämförelser behöver ske på lokal nivå eftersom det kräver kunskap om den egna verksamheten. Det denna rapport vill bidra med är en lättöverskådlig och tillgänglig bild av GR-kommunernas resultat i Öppna jämförelser på regional nivå. Sammanställningen är den första i sitt slag inom området ekonomiskt bistånd och ska därmed ses som en utgångspunkt för hur resultaten från Öppna jämförelser kan användas inom GR-samarbetet.

Sammanställningen kan vidare ses som ett tillskott till det kommunala analysarbetet och bör användas tillsammans med andra rapporter (se SKL:s analyshandbok för tips på hur resultaten från Öppna jämförelser kan användas på lokal nivå).

Läs mer om Öppna jämförelser hos Sveriges Kommuner och Landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster respektive Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: 2014-04-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund