GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Öppna jämförelser 2015: sammanställning av Göteborgsregionens resultat inom missbruks- och beroendevården

Rapporten beskriver verksamheten i var och en av GR:s kommuner och stadsdelar. Det görs också jämförelser med övriga storstadsregioner och landet som helhet.

oppna jamforelser missbruks- och beroendevård
  • Hur ser missbruks- och beroendevården i din kommun?
  • Hur ser förutsättningarna ut för ett kunskapsbaserat arbete – används exempelvis standardiserade bedömningsmetoder?
  • Samverkar missbruks- och beroendevården med andra verksamheter och myndigheter för att samordnat kunna svara mot den enskildes behov?
  • Följs resultaten av insatserna upp?
  • Hur bidrar verksamheten för att stärka brukarinflytandet?

Dessa frågor och många fler undersöks i Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015 – missbruks- och beroendevården. Rapporten beskriver verksamheten i var och en av GR:s kommuner och stadsdelar, med jämförbarhet bakåt i tiden. Här jämförs även Göteborgsregionens förhållanden med de övriga storstadsregionerna – och med landet som helhet.

– Ett glädjande resultat är att samordningen mellan missbruks- och beroendevården och äldreomsorgen ser ut att ha stärkts sedan förra året. Med tanke på att äldre är en riskgrupp som kommit i ljuset under senare år – både i GR och nationellt – är det angeläget att den positiva utvecklingen fortsätter, säger Elisabeth Beijer som är planeringsledare på FoU i Väst/GR.


Om Öppna jämförelser

Öppna jämförelser baseras på indikatorer som Socialstyrelsen tar fram och sammanställer. Jämförelserna syftar till förbättrad kvalitet i offentlig verksamhet genom att utgöra underlag för uppföljning, analys, förbättringsarbete och styrning. Resultaten av indikatorerna ska ge insyn i verksamheterna samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner.

Syftet med den här regionala sammanställningen är att tillgängliggöra resultaten för kommunerna i GR. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till ett utbyte och lärande i GR-kommunernas utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården.

Rapporten har tagits fram av Åsa Nilsson, utredare vid FoU i Väst/GR.


Ladda ner


Vill du veta mer?

Senast uppdaterad: 2015-10-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund