GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Öppna jämförelser 2015: sammanställning av Göteborgsregionens resultat

Stöd till brottsoffer – våld i nära relationer

oppna jamforelser social barn- och ungdomsvard

Hur ser stödet till brottsoffer ut i din kommun när det gäller våld i nära relationer? Erbjuds den drabbade stödsamtal? I vilken utsträckning samverkar man inom socialtjänsten och tillsammans med andra aktörer för att samhällsstödet ska kunna svara mot dennes behov så väl som möjligt? Följs resultaten upp? Finns det rutiner för att säkra skolgången för barn i skyddat boende? Får handläggarna kompetensstöd i sitt arbete?

Dessa frågor och många fler undersöks i Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015 – Stöd till brottsoffer – våld i nära relationer.

Rapporten beskriver verksamheten i var och en av GR:s kommuner och stadsdelar, med jämförbarhet bakåt i tiden. Här jämförs även Göteborgsregionens förhållanden med de övriga storstadsregionerna – och med landet som helhet.

Om Öppna jämförelser

Öppna jämförelser baseras på indikatorer som Socialstyrelsen tar fram och sammanställer. Jämförelserna syftar till förbättrad kvalitet i offentlig verksamhet genom att utgöra underlag för uppföljning, analys, förbättringsarbete och styrning. Resultaten av indikatorerna ska ge insyn i verksamheterna samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner.

Syftet med den här regionala sammanställningen är att tillgängliggöra resultaten för kommunerna i GR. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till ett utbyte och lärande i GR-kommunernas utvecklingsarbete rörande stödet till brottsoffer i nära relationer.

Senast uppdaterad: 2015-09-25 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund