GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Onödig slutenvård av sköra äldre

Ny rapport visar att sjukvården fortfarande är dåligt rustad att möta sköra äldre.

Ett stort antal äldre vårdas på sjukhus på grund av felaktig läkemedelsbehandling, skador som de förvärvat i vården eller diagnoser som skulle kunna hanteras inom öppenvården. Detta leder både till höga kostnader för samhället och lidande för den enskilda individen. Särskilt problematisk är situationen för sköra äldre, det vill säga personer som har flera olika sjukdomar kombinerat med ett omfattande vård- och omsorgsbehov.

– Dagens sjukvård är organiserad utifrån enskilda diagnoser, men sköra äldre har komplexa och sammansatta behov som kräver långtgående samordning mellan vårdgivare och geriatrisk specialistkompetens, säger Theresa Larsen som är en av författarna till en flervetenskaplig kunskapsöversikt om varför sköra äldre vårdas på sjukhus i onödan.

Under senare år har särskilda resurser satsats på att förbättra vården av sköra äldre, bland annat genom den statliga satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

– De förbättringsåtgärder som görs inom ramen för den satsningen kan mycket väl gagna den här gruppen men många gånger saknas evidens eller bevis för att det blir bättre för patienten eller att samhällets resurser utnyttjas optimalt. Vi vet helt enkelt för lite, säger Theresa Larsen.

En annan slutsats som dras i rapporten är att det inte finns en enda lösning – exempelvis läkemedelsgenomgångar, samordnad vårdplanering eller kontaktsjuksköterskor – som kan lösa dagens problem i vården och omsorgen om sköra äldre.

Rapporten pekar också på att beslut om vård och omsorg som rör sköra äldre ofta grundar sig på erfarenheter från insatser riktade till yngre patienter med en diagnos – inte multisjuka äldre med komplexa och sammansatta vårdbehov.

– Men det är inte säkert att insatser och behandlingar som utvecklats på yngre patienter också fungerar för äldre som kanske både lider av en demenssjukdom och ytterligare fyra, fem kroniska sjukdomstillstånd, säger Theresa Larsen.

Kunskapssammanställningen har tagits fram vid FoU i Väst. Arbetet har möjliggjorts genom Socialdepartementets och Sveriges Kommuner och Landstings satsning på en evidensbaserad praktik och har tagits fram som ett led i Västra Götalands läns arbete kring undvikbar slutenvård.


Kontakt:
Theresa Larsen
Tel 0708-68 85 19

Senast uppdaterad: 2014-12-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund