GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ökat lärande och bättre hälsa genom reflektion i vardagen?

En utvärdering av REFLEX - en spegling i äldreomsorgen

I projektet REFLEX reflekterade personal inom hemtjänsten, hemsjukvården och särskilda boenden på ett systematiskt sätt över upplevelser och idéer sprungna ur arbetets vardag. Utgångspunkten var ett salutogent förhållningssätt och senare tillkom även ett särskilt fokus på jämställdhet.

Reflekterandet skedde under organiserad reflektionstid med hjälp av den så kallade genomlysningsmetoden.

Den här utvärderingen pekar på att REFLEX var lyckosamt på flera sätt. Genomlysningsmetoden skapade möjligheter att diskutera och ifrågasätta varför deltagarna arbetade på ett visst sätt, vilka värderingar som låg bakom och hur de skulle kunna göra istället. Deltagarna berättade om många små förändringar som gjorts som en följd av reflektionerna.

Men det fanns också svårigheter kopplade till REFLEX. Bland annat visar utvärderingen att förutsättningarna för att arbeta med reflektion var olika för de olika verksamheterna och att de generellt kunde bli ännu bättre för alla.

REFLEX bedrevs med medel från Europeiska socialfonden (ESF) mellan februari 2011 och januari 2013 i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg.

» Ladda nerPDF

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund