GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ny rapport om brukarinflytande inom Färdtjänsten i Göteborgs Stad

Hur fungerar brukarrådet? Kan brukarrepresentanterna påverka de politiska besluten och färdtjänstens service? Det är ett par av frågorna som FoU i Väst har studerat.

fardtjanst bruarrad brukarinflytande

Färdtjänstnämndens råd för funktionshinderfrågor är namnet på det brukarråd som Färdtjänsten i Göteborgs Stad inrättat för samråd och informationsutbyte mellan brukarföreträdarna och färdtjänstens politiker och tjänstemän.

I en nyligen avslutad utvärdering, som FoU i Väst/GR har genomfört på uppdrag av färdtjänsten, redovisas upplevelser och erfarenheter av hur deras brukarråd fungerar i praktiken.

Bidrar brukarrådet till ökat inflytande och delaktighet? Vilka möjligheter har brukarrepresentanterna i rådet att påverka de politiska besluten och färdtjänstens service? Vilka faktorer upplever brukare, politiker och tjänstemän har betydelse för att lyckas med samverkan i ett brukarråd?

Ladda ner


Kontaktperson på GR: Björn Wallermark

Senast uppdaterad: 2015-03-29 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund