GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ny rapport: Får jag vara med?

Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp.

Hur går det för de ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Göteborgsregionen?

Den här studien söker svar på den frågan genom intervjuer med ensamkommande barn och ungdomar, lärare, socialsekreterare, anställda vid boenden, familjehemsföräldrar, gode män med flera.

Fokus har varit barnens och ungdomarnas vardagsliv, hälsa och välbefinnande.

Dessutom har man i studien följt alla de barn och ungdomar som kom till Göteborgsregionen 2008 genom att gå igenom deras akter hos socialtjänsten och Migrationsverket. Med utgångspunkt i aktstudierna och intervjuerna gör författarna kritiska reflektioner och pekar på förbättringsområden i syfte att stärka det mottagande och det stöd som ensamkommande barn och ungdomar får.

Projektet har genomförts av FoU i Väst/GR med medfinansiering från Europeiska flyktingfonden och Gryning Vård AB.

Senast uppdaterad: 2016-01-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund