GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ny FoU-publikation: Slutrapport från projekt In- och utskrivningsklar patient

Nu är den tredje och sista rapporten från FoU-projektet In- och utskrivningsklar patient – vårdkedjan för de mest sjuka äldre publicerad.

Hur kan fem kommuner, drygt 70 vårdcentraler och norra Europas största sjukhus (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) samverka på ett bättre sätt kring de mest sjuka äldre? Om detta handlade projektet In- och utskrivningsklar patient – vårdkedjan för de mest sjuka äldre. Den tredje och sista utvärderingsrapporten visar att projektet upplevdes ha bidragit till att skapa en plattform för samverkan. Denna plattform bestod av strukturer för långsiktig samverkan i de ordinarie verksamheterna samt gemensamma verktyg för bedömning och kommunikation vid in- och utskrivning av äldre personer i samband med sjukhusvistelse.

Projektet hade även främjat samverkansrelationer genom utbildningar, gemensam "julfika" på sjukhusen, samverkanskonferenser med mera. Samverkan handlade främst om förbättrad koordination inom ramen för det befintliga vårdsystemet, exempelvis genom stöd till omsorgskoordinatorer på akutmottagningar och en ambulerande verksamhet för hembesök i akuta ärenden.

Utvärderingsrapporten avslutas med rekommendationer för fortsatt samverkan runt målgruppen. De handlar bland annat om att följa upp samverkansarbetet på det lokala planet samt att nå ut med information till äldre och anhöriga om hur samverkan är tänkt att fungera.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund