GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nutritionsutbildningar, förbättringsdag inom palliativ vård och workshop i etik

Välkommen till utbildningar som arrangeras av Äldresatsningen Bättre liv för sjuka äldre i LGS-området.

Nutritionsutbildningar
Utbildningen kopplas till de risker som finns i vården med undernäring, övervikt, vid demens och i livets slut utifrån de riktlinjer som finns. Utbildningen grundar sig i de olika kvalitetsregistren.


Förbättringsdag inom palliativ vård
Syftet är att öka kunskaperna om palliativ vård och olika arbetssätt. Vi tittar på hur vi kan använda palliativregistret i förbättringsarbetet i vår verksamhet. Det blir även ett kunskapsutbyte mellan olika verksamheter i LGS‐området.


Workshop i etik
Syftet med workshopen är att lyfta etiska problem som uppkommer i den allmänna palliativa vården. Målet är att öka kunskapen och tryggheten för personalen som arbetar med människor i livets slut på – hemtjänst, boenden, avdelningar, inom primärvård med mera. Föreläsning och arbete i grupper. Ett samarbete med etikprofessor Lars Sandman som kommer hålla i samtalen.

Senast uppdaterad: 2014-02-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund