GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Möjlighet till arbete för personer som står utanför arbetsmarknaden

Funkar är en förstudie där nio kommuner i Göteborgsregionen kartlägger och analyserar området funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och samsjuklighet kopplat till arbete och sysselsättning.

Genom samverkan internt inom respektive kommun samt externt mellan kommuner, samarbetsparter och myndigheter är målet att identifiera målgrupper och få en övergripande bild av vilka behov av insatser som finns samt ansvarsfördelningen.

Tanken är att använda kunskaperna från förstudien till en mer omfattande satsning inom området genom ett projekt i kommande programperiod.


Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2013-12-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund