GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mobila fältteamet utvärderas

FoU i Väst ska utvärdera en verksamhet som vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar som inte själva kan ta sig till en mottagning.

Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet har gett FoU i Väst/GR i uppdrag att utvärdera Mobila fältteamet (MFt), som drivs genom samverkan mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och kommunerna Göteborg, Mölndal och Öckerö.


Mobilt fältteam – vad är det?

Med ett mobilt team menas personal som åker hem till personer som är i behov av vård och omsorg, som inte själva kan ta sig till en mottagning. Teamet arbetar uppsökande och förebyggande med personer med psykiska funktionsnedsättningar med eller utan missbruksproblem som har behov av insatser från kommun, landsting och andra huvudmän.

MFt ska kunna ge omfattande stöd inklusive medicinska insatser och genomföra behovsbedömningar på fältet. Med de kunskaper som teamet har kan hänvisning ske till rätt instans, oavsett vilken typ av behov det rör sig om. Ibland rör det sig om personer som behöver tvångsvård. I de fall individer har en behandlingskontakt aktualiseras i stället denna. När behandlingskontakt saknas, finns teamet där som stöd i väntan på att en kontakt har etablerats.


Effektivare vårdkedja och ökad trygghet

Det övergripande målet med MFt är att fler personer ska kunna erbjudas snabba vård- och stödinsatser i sitt boende för bedömning och hjälp med slussning till rätt organisationer och vårdnivå. Genom tidig upptäckt effektiviseras vårdkedjan och bidrar till ökad trygghet för patienter/klienter, närstående och personal.

MFt omfattar två team med vardera en sjuksköterska och en socionom samt en samordnare. Det finns också en läkarresurs knuten till teamet.

Den utvärdering som FoU i Väst/GR gör syftar till att beskriva Mobila fältteamets arbetssätt och arbete i förhållande till dess målsättning. Utvärderingen pågår under januari–augusti 2015.


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2015-03-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund