GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mobila fältteamet gör skillnad

En utvärdering av en verksamhet som arbetar gränsöverskridande med vuxna med behov av psykiatrisk vård eller stöd – oavsett diagnos.

mobila fältteamet

Det finns ett stort behov av hjälp bland personer som faller mellan stolarna eller inte hittar in i psykiatrin eller socialtjänsten. Mobila Fältteamet (MFt) skapades 2012 för att arbeta uppsökande och förebyggande med detta.

Teamet består av två sjuksköterskor, två socialsekreterare, en samordnare på 50 procent samt en läkare på 25 procent.

Teamet styrs av Temagrupp Psykiatri som är beredningsgrupp för Ledningsgruppen för samverkan inom ”Kommun och sjukvård – samverkan i Göteborgsområdet”.


Gott betyg av anhöriga och externa parter

Den här utvärderingen visar att teamet får mycket gott betyg av både anhöriga och av externa parter som kontaktar det för råd och stöd.

De anhöriga vittnar om att teamets arbete ofta innebär en vändpunkt i en situation som har varit problematisk under lång tid. De upplever att teamet ger ett professionellt och aktivt stöd och att teamet har en förmåga att lyssna även på de anhöriga. Teamets insatser upplevdes bidra till att bryta ett ibland långvarigt psykiskt lidande, att familjen kunde fungera normalt igen och även till att förhindra självmord.

För externa parter betyder teamets ingångar till psykiatrin och kunskaper i psykiatri mycket. De upplever att teamet ger ett professionellt stöd, är serviceinriktat och agerar snabbt. Teamets arbete innebär minskad oro och stöd i att hantera svåra ärenden. De ser att teamet minskar lidandet hos enskilda och grannar samt förhindrar vräkning och brott.

Samtliga grupper som har intervjuats betonar vikten av teamets tillgång till läkare.


Gränsöverskridande på uppdrag av vem som helst

MFt arbetar med vuxna med behov av psykiatrisk vård eller stöd utan avgränsningar när det gäller diagnos. De arbetar gränsöverskridande på uppdrag av vem som helst, det kan vara en granne eller en allmänläkare. De åker ofta hem till personer som har svårt att ta sig utanför hemmet.

Teamet har olika roller. En roll är att vara stödjare/lyssnare, en annan att vara rådgivare, en tredje är att agera påtryckare i förhållande till omgivande system och en fjärde roll att vara en brygga mellan organisationer såsom socialtjänsten och psykiatrin.


Alternativ saknas

I nuläget finns det inget alternativ till teamet. Ingen annan aktör jobbar så brett (målgrupp, uppdragsgivare och geografisk spännvidd) eller har i uppdrag att överbrygga glappen mellan organisationer och hjälpa personer som faller mellan stolarna. Kranskommunerna som inte längre finansierar MFt bedömer deras verksamhet som professionell och värdefull men har dragit sig ur av finansiella skäl samt för att de anser sig ha egna resurser för att hantera de ärenden som teamet jobbar med.

Sammanfattningsvis bedöms MFt som ett unikt och mycket viktigt komplement till de ordinarie organisationer som ger vård och stöd till personer med allvarlig psykisk ohälsa. De erfarenhetsbaserade kunskaper som teamet har samlat på sig under årens lopp skulle behöva nå övriga organisationer för ett bättre bemötande av målgruppen.

Det som framkommer som en svårighet med MFt är dess lösa koppling till övriga organisationer. En starkare knytning till eller samarbete med andra organisationer som har liknande uppdrag skulle kunna ge synergieffekter. Modellen för hur teamet styrs är också en fråga som behöver lyftas för teamets utveckling i framtiden.

Utvärderingen har gjorts av Lisbeth Lindahl vid FoU i Väst/GR.


Ladda ner


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2015-10-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund