GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mer kunskap om de länder flyktingar flyr ifrån

Uppskattad seminarieserie fortsätter i vår.

Flera medlemskommuner har efterfrågat mer kunskap om de länder som de större flyktinggrupperna kommer från till Göteborgsregionen. GR erbjöd därför en seminarieserie om de mest aktuella flyktingländerna under hösten 2013 i samarbete med Social resursförvaltning i Göteborg och länsstyrelsen.


Halvdagsutbildningar

Totalt nådde seminarieserien 520 medarbetare som jobbar med flyktingfrågan i 11 kommuner. Det har rört sig om halvdagarsutbildningar med fokus på det land som varit mest aktuellt för respektive kommun. De länder som har legat i fokus för utbildningarna har varit Somalia, Afghanistan och Syrien.

Utbildningarna har bedrivits på hemmaplan för att så många som möjligt inom kommunen ska kunna delta. Syftet med utbildningsinsatserna har varit att få veta mer om ”flyktingländerna” samt få veta mer om orsakerna till varför människor flyr. Detta i sin tur för att kommunen ska ges möjlighet att bättre rusta sig för att ta emot flyktingar.

Föreläsare var dels forskare, dels personer med mångårigt praktisk erfarenhet från berörda länder och dels personer som själva kommit från Afghanistan, Somalia och Syrien av olika skäl.


Nya utbildningar i maj och juni

Utvärderingarna av seminarietillfällena visar att de överlag var mycket uppskattade och att det finns ett behov av att fortsätta under 2014 vilket GR nu håller på att planera för. Även denna gång har 11 kranskommuner tackat ja till erbjudandet och utbildningstillfällena kommer att genomföras i maj och juni. Fokus denna gång – efter sondering – kommer återigen att vara på länderna Somalia, Afghanistan och Syrien samt om islam samt på bemötande.


Kontaktperson på GR: Gustav Höjer

Senast uppdaterad: 2014-03-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund