GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mat, måltider och näring för god vård och omsorg!

Högskolan Kristianstad bjuder in till en inspirationsdag den 25 maj om hur vi förebygger och behandlar undernäring.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring, SOSFS 2014:10 infördes den 1 jan 2015. Konferensen tar sitt avstamp i den nya föreskriften. Där tydliggörs Socialtjänstens och sjukvårdens ansvar när det gäller att förebygga, upptäcka och behandla undernäring. Detta innebär att kompetens och rutiner måste finnas inom området både i äldreomsorgen och i Hälso- och sjukvård.

Livsmedelsverket arbetar på olika sätt, via sitt nationella kompetenscentrum för offentliga måltider, med att stödja utvecklingen av måltiderna inom äldreomsorgen.

Med anledning av det utökade ansvaret för nutritionsomhändertagandet bjuder Högskolan Kristianstad in till en konferens. Konferensen vänder sig till dig som har ansvar för, och arbetar med, vård av sjuka och äldre i kommuner och landsting/regioner. Konferensen belyser och fördjupar kunskapen kring nutritionsomhändertagande samt mat och måltid. 

Under dagen presenteras också en uppdragsutbildning som Högskolan Kristianstad kommer att ge till hösten när det gäller mat, måltid och näring.

Konferensen äger rum i Kristianstad.

Senast uppdaterad: 2015-05-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund