GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kunskapsstyrning i äldreomsorg

En studie i två stadsdelar i Göteborg om implementering av och samarbete kring evidensbaserad praktik.

I stadsdelarna Angered och Lundby i Göteborgs Stad har ett pilotprojekt genomförts som ett led i att äldreomsorgen ska bygga på evidensbaserad kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet (det vill säga en evidensbaserad praktik).

Lektorer i äldreomsorgen

Under drygt ett och ett halvt år har tre lektorer från Göteborgs universitet delat sin tid mellan universitetet och äldreomsorgen genom så kallade kombinationstjänster. Tanken med projektet var att lektorerna tillsammans med äldreomsorgens professioner skulle utveckla strategier för att implementera evidensbaserad kunskap med målet att stärka kunskapsutbytet mellan olika professioner och verksamheter.

Man bestämde sig för att under den begränsade projekttiden koncentrera sig på korttidsverksamheten i de två stadsdelarna och att där arbeta med främst tre saker: tvärprofessionellt teamarbete, målformuleringar i genomförandeplanen samt evidensbaserad praktik.

I denna utvärdering konstateras att lektorernas arbete bidrog till en positiv förändring av teamarbetet och till ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan såväl Göteborgs Stad och universitetet som inom universitetet, mellan lektorernas respektive institutioner (Socialt arbete, Vårdvetenskap och hälsa samt Neurovetenskap och fysiologi).

Behov av anpassning till äldreomsorgens förutsättningar

Men utvärderingen visar också att om idén om evidensbaserad praktik ska kunna implementeras i äldreomsorgen behöver den först anpassas till verksamhetens förutsättningar och de som arbetar där måste få mer kunskap om vad det innebär.

En viktig faktor att ta hänsyn till är att nästan 90 procent av personalen inom äldreomsorgen är undersköterskor och vårdbiträden som inte har högskoleutbildning.

Samtliga berörda yrkesgrupper hade dåliga förutsättningar för kunskapsutveckling och det fanns ingen struktur uppbyggd för att arbeta utifrån en evidensbaserad praktik.

Dessutom saknas det evidensbaserade metoder inom den del av äldreomsorgen som inte utgörs av hälso- och sjukvård.

Evidensmodell för äldreomsorgen?

En annan slutsats är att frågan om en evidensbaserad praktik inte är något som verksamheterna kan förväntas lösa på egen hand. Det måste bli tydligare vem som ska ansvara för att kunskapen i form av beprövad erfarenhet och vetenskapliga studier sammanställs, kritiskt granskas och sprids och hur det skall gå till.

En befogad fråga verkar vara om det inte är dags att skapa en evidensmodell som bättre passar för äldreomsorg?

Ladda ner


Beställ rapporten

Rapporten kostar 100 kr + moms och porto. Beställ genom att skicka ett mejl till fou@grkom.se.

Senast uppdaterad: 2015-10-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund