GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kunskapsinventering av

tidiga interventioner vid

cannabisanvändning

En ny kunskapssammanställning från Nationella Cannabisnätverket och FoU i Väst/GR.

Cannabis är den vanligaste illegala drogen bland ungdomar både i Sverige och i många andra länder. Samtidigt finns det en rad olika insatser för att förebygga att unga personer provar cannabis eller fastnar i ett missbruk. Även insatser för att behandla de som redan har utvecklat ett missbruk är det gott om. Det är viktigt att sådana insatser är baserade på den bästa kunskap som finns.

Nationella Cannabisnätverket gav FoU  i Väst/GR i uppdrag att genomföra en kunskapsinventering av tidiga och förebyggande interventioner inom cannabisområdet för ungdomar. Syftet var att stödja deras utvecklingsarbete inom området. Den här skriften ger ett brett och gediget kunskapsunderlag för den som planerar eller vill utveckla insatser mot cannabis som riktar sig till ungdomar.

Skriften är resultatet av en omfattande sökning efter aktuell forskning inom området och tar upp både förebyggande insatser på den allmänna nivån, exempelvis skolprogram, såväl som behandlingsmetoder för ungdomar som har fastnat i ett missbruk. En redovisning av forskningsresultat presenteras med så tydliga rekommendationer för olika insatser som kunskapsunderlaget tillåter.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund