GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården

GR har på uppdrag av medlemskommunerna tagit fram en handlingsplan för introduktion och fortbildning för personal inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården.

Inledningsvis ska fokus främst ligga på en introduktionsplan för nyutbildade socionomer och nyanställda. Det långsiktiga målet är att uppnå en trygg och säker vård för barn och unga genom ökad kompetens och stabilitet.

En beredningsgrupp har bildats med representanter för GR-kommunerna. Beredningsgruppen rapporterar kontinuerligt till IFO-chefsnätverket på GR som utgör styrgrupp. En arbetsgrupp där samtliga kommuner ingår är på gång för att bidra till ytterligare konkretisering. Arbetet genomförs inom ramen för överenskommelsen om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten och leds av Anne Forssell som är utvecklingsledare för satsningen.

Under hösten 2015 startar ett regionalt kompetensprogram för myndighetsutövningen inom den sociala barnavården med ett antal utbildningsaktiviteter och yrkesinriktad handledning, det vill säga handledning som riktar sitt fokus på yrkesrollen. Syftet med kompetensprogrammet är att ge personer som är nya i yrket en bra start och hjälp att hitta en yrkesidentitet, skapa förståelse för de första yrkesverksamma årens möjligheter och svårigheter samt dela erfarenheter med andra kollegor. För mer information om kompetensprogrammet kontakta Nicholas Singleton.

Ladda nerKontaktpersoner på GR:  Anne ForssellElisabeth Beijer och Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2015-06-25 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund