GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kompetensläge och kompetensbehov inom den sociala barn- och ungdomsvården

En rapport om hur det ser ut i 11 GR-kommuner.

Kompetenslage och kompetensbehov social barn- och ungdomsvard

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2013 fördela statsbidrag i syfte att stärka kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Socialstyrelsen ska också lämna förslag på en fortsatt långsiktig satsning på lokalt anpassad kompetensutveckling 2014–2016.

Som ett led i arbetet genomfördes under 2013 en inventering av kompetensläget och kompetensbehoven i kommunerna. Socialstyrelsen skickade ett webbformulär som en person fyllde i för hela kommunens räkning.

I den här rapporten presenteras en sammanställning av svaren från 11 kommuner i Göteborgsregionen, med diagram som illustrerar resultaten.

Rapporten innehåller också en redogörelse för den befintliga kompetensen hos handläggare och arbetsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Därefter följer en redogörelse för hur kompetensutvecklingsinsatser organiserats och hur kompetensbehoven ser ut inom olika kunskapsområden.

Ladda ner:

Mer information finns på Socialstyrelsens webbplats:

Senast uppdaterad: 2014-05-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund