GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Inbjudan: Hur kan EU-arbete bidra till att främja psykisk hälsa?

Trots att insatser mot psykisk ohälsa är de enskilda EU-ländernas ansvar, har behovet av att lyfta fram psykisk hälsa som en viktig folkhälsofråga uppmärksammats alltmer i EU. 20 mars arrangeras en EU-frukost på temat.

EU-frukosten tar avstamp i ett europeiskt perspektiv – vad säger forskning på området? Det kommer också att ges exempel på EU-projekt och europeiska nätverk som arbetar för att främja den psykiska hälsan, exempelvis bland unga människor eller bland yrkesverksamma. Syftet är att visa på att EU kan vara ett verktyg i det lokala och regionala arbetet när det gäller att motverka den psykiska ohälsan.

MÅLGRUPP: EU-frukosten riktar sig till dig som arbetar med psykisk hälsa/hälsofrämjande arbete och som är intresserad av att få kunskap om hur EU kan bidra till detta arbete, men du kan också vara verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare eller privatperson som har ett intresse för frågorna.

TID: Tisdag 20 mars 2018 kl 09.00–10.30 (frukostmacka serveras från 09.00, programmet startar 09.15)

PLATS: Stadsbiblioteket Göteborg (Trappscenen)

ANMÄLAN: Senast den 16 mars till pariya.baker@grkom.se

KONTAKT: anita.toth@grkom.se och katja.knuutinen@stadshuset.goteborg.se

EU-frukosten sker i samverkan mellan Göteborgs Stad, GR, VGR och EDGR.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund