GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur ser verksamheten med ekonomiskt bistånd ut i GR-kommunerna? Och vilken omfattning har biståndet?

Dessa två övergripande frågor behandlas i den här sammanställningen av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015 – Ekonomiskt bistånd.

oppna jamforelser ekonomiskt bistand

I rapporten hittar du svar på en lång rad mer detaljerade frågor, till exempel:

  • Hur lång är väntetiden till ett besök efter en kontakt om ansökan om ekonomiskt bistånd?
  • Samverkar man inom socialtjänsten, och med externa aktörer, för att kunna svara mot individens samlade behov av stöd och hjälp?
  • Följs resultaten upp?
  • Finns rutiner för att se till berörda barns bästa?
  • Får handläggarna kompetensutveckling?

Rapporten beskriver verksamheten i var och en av GR:s kommuner och stadsdelar, med jämförbarhet bakåt i tiden. Här jämförs även Göteborgsregionens förhållanden med de övriga storstadsregionerna – och med landet som helhet.

– Ett resultat som är intressant handlar om socialsekreterarnas utbildningsnivå och yrkeserfarenhet. Det är generellt vanligare med formell utbildning hos handläggarna än en längre yrkeserfarenhet. Andelen socialsekreterare med minst två års yrkeserfarenhet varierar stort inom GR. Men årets resultat är ändå bättre än riksgenomsnittet och övriga storstadsregioner, säger Ulrica Furby som är gruppledare på GR.

Syftet med den här regionala sammanställningen är att tillgängliggöra resultaten för kommunerna i GR. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till ett utbyte och lärande i GR-kommunernas utvecklingsarbete rörande ekonomiskt bistånd.

Rapporten har tagits fram av Åsa Nilsson, utredare vid FoU i Väst/GR.


Om Öppna jämförelser

Öppna jämförelser baseras på indikatorer som Socialstyrelsen tar fram och sammanställer. Jämförelserna syftar till förbättrad kvalitet i offentlig verksamhet genom att utgöra underlag för uppföljning, analys, förbättringsarbete och styrning. Resultaten av indikatorerna ska ge insyn i verksamheterna samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner.

En omfattande del av Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd grundar sig på enkätsvar där kommunerna och stadsdelarna själva rapporterat in sina uppgifter. Även om enkätfrågorna är kompletterade med anvisningar och definitioner finns risk för misstolkningar och fel – som inte självklart upptäcks genom Socialstyrelsens kvalitetskontroll. Mot den bakgrunden speglar resultaten i Öppna jämförelser inte nödvändigtvis verkligheten i varje enskilt fall – och det finns anledning att vara försiktig även i tolkningen av skillnader mellan enskilda kommuner/stadsdelar samt över tid.


Ladda ner


Vill du veta mer?

Senast uppdaterad: 2015-12-02 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund