GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur ser verksamheten med ekonomiskt bistånd ut i din kommun?

Vilken omfattning har biståndet? Följs resultaten upp? Finns rutiner för att se till berörda barns bästa? Har det skett någon förändring över tid? Dessa frågor och många fler undersöks i Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 – Ekonomiskt bistånd.

Rapporten beskriver verksamheten i var och en av GR:s kommuner och stadsdelar. Här jämförs även Göteborgsregionens förhållanden med landets två övriga storstadsregioner – och med landet som helhet.

»Här kan du ta del av rapportenPDF

- Samarbetet mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen är en mycket aktuell fråga för att skapa bättre förutsättningar för personer med försörjningsstöd att nå arbetsmarknaden. I rapporten anges att endast 25 procent av kranskommunerna har en aktuell överenskommelse med Arbetsförmedlingen, vilket är att jämföra med Stockholms län och Malmöregionen, där siffrorna är 58 respektive 50 procent, säger Ulrica Furby, gruppledare för arbetsmarknadsområdet på GR.

Öppna jämförelser baseras på indikatorer som Socialstyrelsen tar fram och sammanställer. Jämförelserna syftar till förbättrad kvalitet i offentlig verksamhet genom att utgöra underlag för uppföljning, analys, förbättringsarbete och styrning. Resultaten av indikatorerna ska ge insyn i verksamheterna samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner.

Syftet med den här regionala sammanställningen är att tillgängliggöra resultaten för kommunerna i GR. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till ett utbyte och lärande i GR-kommunernas utvecklingsarbete i verksamheter med ekonomiskt bistånd. Rapporten har tagits fram av Åsa Nilsson, utredare vid FoU i Väst/GR, tillsammans med Karl Almberg, praktikant.

Läs mer om GRs arbete med Öppna jamförelser här.

Kontaktperson på GR: Åsa Nilsson


Senast uppdaterad: 2017-01-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund