GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur ser den sociala barn- och ungdomsvården ut i GR-kommunerna?

Nu finns en sammanställning av regionens resultat i Öppna jämförelser 2015 – social barn- och ungdomsvård.

oppna jamforelser social barn- och ungdomsvard

Arbetar kommunerna kunskapsbaserat med standardiserade bedömningsmetoder och manualbaserade insatser? Samverkar barn- och ungdomsvården med andra verksamheter och myndigheter för att kunna svara mot barnets samlade behov av stöd?

Följs resultaten upp? Utvecklas verksamheten genom att ta in resultat från brukarundersökningar?

Detta är några av de frågor som undersöks i Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015 – social barn- och ungdomsvård.

Rapporten beskriver verksamheten i var och en av GR:s kommuner och stadsdelar, med jämförbarhet bakåt i tiden. Här jämförs även Göteborgsregionens förhållanden med de övriga storstadsregionerna – och med landet som helhet.


"Förbättringar som kanske inte behöver vara så svåra"

– Det går alltid att diskutera vilka mått som tas fram och hur tillförlitligt materialet är. Men det går också att se möjligheter till förbättringar som kanske inte behöver vara så svåra att åtgärda men som kan ha stor betydelse för berörda personer. Ett sådant exempel är den information som ska ges till samtliga barn och unga placerade i familjehem, HVB eller särskilda ungdomshem (SiS) om hur de ska gå tillväga om det upplever missförhållanden. I GR svarar var tredje stadsdel och varannan kranskommun (som deltagit i Öppna jämförelser) att de lämnar ut den här typen av rättighetsinriktad information till alla placerade barn, medan det i Malmöområdet är nästan 8 av 10 stadsdelar och kommuner som gör det, säger Elisabeth Beijer vid FoU i Väst/GR.


Om Öppna jämförelser

Öppna jämförelser baseras på indikatorer som Socialstyrelsen tar fram och sammanställer. Jämförelserna syftar till förbättrad kvalitet i offentlig verksamhet genom att utgöra underlag för uppföljning, analys, förbättringsarbete och styrning. Resultaten av indikatorerna ska ge insyn i verksamheterna samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner.

Syftet med den här regionala sammanställningen är att tillgängliggöra resultaten för kommunerna i GR. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till ett utbyte och lärande i GR-kommunernas utvecklingsarbete i den sociala barn- och ungdomsvården.


Senast uppdaterad: 2015-08-21 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund