GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur leda en modern demensomsorg?

Ett dialogseminarium för dig som är politiker, chef, biståndshandläggare, MAS eller demenssjuksköterska.

Välkommen till ett dialogseminarium för att diskutera vilken kunskap som behövs för att utforma en god demensvård och omsorg.

Seminariet syftar till att diskutera om och hur Svenskt Demenscentrums och FoU i Västs arbete kan bidra till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att uppfylla kraven i den nationella värdegrunden och de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.

- Vilka erfarenheter har du av att använda t.ex. Demens ABC?

- Inom vilka områden ser du behov av mer kunskap?

- Hur kan befintlig kunskap användas i praktiken?

Senast uppdaterad: 2013-10-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund