GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur kan insatserna utvecklas när barn behöver placeras?

Hur gör vi när vi tror att socialtjänsten kan ge bättre vård än i hemmiljön, vilka alternativ finns? Är familjehem rätt för alla barn? En grupp med deltagare från sex GR-kommuner åkte till Oslo för att studera hur man gör där.

ifo-chefer studieresa oslo

IFO-cheferna diskuterade förra hösten hur man kan utveckla insatserna när situationen är den att en placering kan bli nödvändig. Hur gör vi när vi tror att vi kan ge bättre vård än i hemmiljön, vilka alternativ finns? Är familjehem rätt för alla barn? Nätverket bestämde sig för att man ville undersöka exempel på hur man arbetar i Norge.

Deltagarna i studieresan var IFO- och enhetschefer, en familjehemssekreterare och två personer från GR. Under uppfärden förbereddes besöken i mindre grupper. Efter besöken dokumenterades det som respektive grupp ansåg vara viktigt att komma ihåg och tänka vidare kring.

Studiebesök gjordes på följande platser: Diakomhjemmet Högskole, Kirkens Bymisjons barneverntiltak, Heggeli Barnehjem, Barne- och familjeetaten, region öst samt Byomfattande senter for enslige minderårige flyktinger.


Kontaktperson på GR:Elisabeth Beijer

Senast uppdaterad: 2015-10-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund