GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur är det att vara ung i Göteborgsregionen i dag?

FoU i Väst/GR har undersökt livsvillkor, levnadsvanor och attityder hos ungdomar i högstadiets åk 8 och gymnasiets år 2.

Lupp_undersokningen_ung_i_goteborgsregionen_2013

I vilken grad präglas ungdomarnas fritid och skolsituation av meningsfullhet, delaktighet och trygghet? Har de en god hälsa och en positiv framtidstro? Det är ett par av de frågor som Torbjörn Forkby och Åsa Nilsson har undersökt.

Analyserna baseras på Lupp-undersökningen 2013, ett omfattande enkätmaterial möjliggjort av ett samarbete mellan sex av Göteborgsregionens kommuner: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal och Tjörn (samt naturligtvis av alla de ungdomar som tagit sig tid att besvara enkäten!).

Rapporten visar på både generella mönster och skillnader mellan olika kommuner. Resultaten kommer förhoppningsvis att kunna följas upp hösten 2016. Kanske är ännu fler av regionens kommuner intresserade av att delta i samarbetet då? Det finns mycket att vinna på regional samverkan kring ungdomsfrågor – inte minst när det gäller gymnasieungdomar som i stor utsträckning rör sig över kommungränser.


Sagt om Lupp

"Lupp är bara delvis en väldigt bra livsstilsenkät, den stora vinsten i t.ex. en kommun är vitaliseringen av det ungdomspolitiska arbetet som kan komma till stånd om man klokt använder resultatet som en grund i dialogen mellan unga och makthavare."
Sven Nielsen, ungdomslots i Ale kommun

"Lupp-resultaten är ett bra underlag för samtal, ett material att reflektera vidare utifrån."
Gustav Cruce, planeringsledare i Härryda kommun

"För Kungälvs kommun har Lupp varit ett utmärkt underlag för att strategiskt arbeta med barn- och ungdomsfrågor. Vi har fått igång så många processer och synliggjort så många utmaningar. Sammantaget en banbrytande process!"
Johan Sjöholm, utvecklingsledare folkhälsa i Kungälv

 

Ladda ner

Utöver den här regionala rapporten är det möjligt att ta del av FoU i Väst/GR:s resultatrapporter för respektive kommun via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor:


Om Lupp

Lupp-undersökningen är ett nationellt enkätverktyg som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) erbjuder landets stadsdelar, kommuner och regioner för att följa upp den lokala ungdomspolitiken. Enkätsvaren från Lupp ger många möjligheter att brett belysa ungas livsvillkor och levnadsvanor.

FoU i Väst/GR ger stöd i genomförande och analys av Lupp-undersökningen.

 


Kontaktperson på GR: Åsa Nilsson

Senast uppdaterad: 2014-11-03 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund