GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur arbetar GR-kommunerna för att ge stöd till personer med funktionsnedsättning?

Det är en av frågorna som tas upp i en ny, regional sammanställning av resultat i Öppna jämförelser 2015 – stöd till personer med funktionsnedsättning.

oppna jamforelser ekonomiskt bistand

Andra exempel på frågor som behandlas i rapporten:

  • Finns det en samordning mellan olika verksamhetsområden och med andra myndigheter för att kunna se till helheten i individens behov?
  • Hur bedrivs arbetet med att stärka brukarinflytandet inom LSS och socialpsykiatrin?
  • Hur ser förutsättningarna ut för ett kunskapsbaserat arbete i handläggningen av ärenden?
  • I vilken grad har personer med funktionsnedsättning kunnat gå vidare från en sysselsättningsinsats till ett arbete?

Rapporten beskriver verksamheten i var och en av GR:s kommuner och stadsdelar, med jämförbarhet bakåt i tiden. Här jämförs även Göteborgsregionens förhållanden med de övriga storstadsregionerna – och med landet som helhet.

– En sak som rapporten sätter fingret på är att fler än hälften av kommunerna och stadsdelarna i GR saknar en formaliserad intern samordning mellan LSS-verksamhet och socialpsykiatri å ena sidan och äldreomsorg och ekonomiskt bistånd å den andra. Det signalerar ett behov av utvecklad samverkan med äldreomsorg och ekonomiskt bistånd när det gäller personer med funktionsnedsättning, säger Yvonne Witzöe (fd Andersson), planeringsledare på GR.

Syftet med den här regionala sammanställningen är att tillgängliggöra resultaten för kommunerna i GR. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till ett utbyte och lärande i GR-kommunernas utvecklingsarbete rörande stöd till personer med funktionsnedsättning.


Om Öppna jämförelser

Öppna jämförelser baseras på indikatorer som Socialstyrelsen tar fram och sammanställer. Jämförelserna syftar till förbättrad kvalitet i offentlig verksamhet genom att utgöra underlag för uppföljning, analys, förbättringsarbete och styrning. Resultaten av indikatorerna ska ge insyn i verksamheterna samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner.

En omfattande del av Öppna jämförelser grundar sig på enkätsvar där kommunerna och stadsdelarna själva rapporterat in sina uppgifter. Även om enkätfrågorna är kompletterade med anvisningar och definitioner finns risk för misstolkningar och fel – som inte självklart upptäcks genom Socialstyrelsens kvalitetskontroll. Mot den bakgrunden speglar resultaten i Öppna jämförelser inte nödvändigtvis verkligheten i varje enskilt fall – och det finns anledning att vara försiktig även i tolkningen av skillnader mellan enskilda kommuner/stadsdelar samt över tid.


Ladda ner


Vill du veta mer?

Senast uppdaterad: 2015-12-18 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund