GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hälsans betydelse för inlärning av andraspråk för vuxna invandrare

En kunskapsöversikt där forskning presenteras som synliggör olika möjligheter och utmaningar som vuxna invandrare möter när de ska lära sig språket i ett nytt land, med fokus på hälsa och andraspråksinlärning.

Under 2016 fick FoU i Väst/GR i uppdrag att utvärdera verksamheten Mera Svenska Bättre Hälsa, som arbetar med samhällsinformation, arbetsliv, hälsa och lätt svenska för vuxna invandrare. Kunskapsöversikten har tagits fram i anslutning till utvärderingsuppdraget.

Totalt redovisas resultat från 24 studier som på olika sätt belyser förklaringsfaktorer som kan spela roll för vuxna invandrares inlärning av andraspråk. Utbildningsbakgrund, ålder, kön, upplevelser av traumatiserande händelser och socialt stöd i mottagarlandet är några av de faktorer som framstår som betydande för vuxna invandrares språkinlärning. Förutom dessa faktorer framgår det även att inlärning av andraspråk och hälsa har en ömsesidig påverkan på varandra.

 

Kontaktperson på GR: Cornelia Björk

Senast uppdaterad: 2018-06-25 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund