GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart arbetsliv – socialsekreterarrollen i utveckling

Vilken kunskap finns idag när det gäller socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och vilka slutsatser kan dras när det gäller områden att prioritera i ett framtida förändringsarbete?

Bild från referensgruppens träff den 12 maj.

Projekt Hållbart arbetsliv – socialsekreterarrollen i utveckling drivs av GR i samverkan med SKL under januari till juni 2016. Projektet är en del av en större förstudie som finansieras av Europeiska socialfonden inom temat Framtidens välfärd – kompetensförsörjning inom välfärdssektorn.

Senaste träffen med projektets referensgrupp syftade till att prioritera mellan olika utvecklingsideer för området ekonomiskt bistånd och hjälpa till att vidareutveckla dem.

Syftet med projektet är att skapa ett underlag för att stötta kommunerna inför ett kommande utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd. Vilken kunskap finns idag när det gäller socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och vilka slutsatser kan dras när det gäller områden att prioritera i ett framtida förändringsarbete? Det görs genom att kartlägga och sammanställa kunskap inom området samt föra dialog med en särskilt tillsatt referensgrupp som består av 13 kommuner från hela Sverige.

I juni 2016 lämnar projektet ifrån sig en slutrapport som tillsammans med övriga resultat från förstudien ska generera projektidéer och utgöra ett underlag för kommande genomförandeprojekt inom Europeiska socialfonden som ESF-rådet ska utlysa medel för under 2016.

 

Kontaktperson på GR: Cornelia Björk

Senast uppdaterad: 2018-04-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund