GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR:s arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor

Sedan i juni förra året har GR möjlighet att företräda kommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.

Praktiskt kommer GR att arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor på följande sätt:

 • Hälso- och sjukvårdsfrågor landas in i socialchefsnätverket i första hand
 • Information i de andra chefsnätverken
 • Löpande information i sociala styrgruppen som informerar förbundsstyrelsen
 • Delta i respektive ledningsgrupp i vårdsamverkan
 • Träffa kanslierna i vårdsamverkan regelbundet
 • Använda befintliga MAS-nätverk för avstämning
 • Kommunalförbunden och Göteborgs Stad deltar i socialhandläggargruppen som utgör beredningsgrupp till VästKom
 • Information i punktform från socialhandläggarmötet till socialchefsnätverket
 • Uppföljning på första socialchefsnätverket under vårterminen

 

GR kan i hälso- och sjukvårdsfrågor;

 • vara en utvecklingskraft och stärka kommunerna
 • företräda kommunerna och förankra
 • ta emot frågor som kommunerna lyfter in
 • facilitera och skapa arbetsgrupper
 • använda styrgruppen och nätverken för att prata oss samman
 • se till att vi inte skapar parallella spår
 • aktivera utredningar och förbättringsarbete
 • vara en länk mellan vårdsamverkan och GR:s chefsnätverk
 • vara en länk mellan socialhandläggargruppen på VästKom och vårdsamverkan

 

Läs mer

 1. GR:s arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor

Senast uppdaterad: 2018-03-02 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund