GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR-kommuner vill bygga upp innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub

Elva GR-kommuner har sagt ja till nästa steg på vägen mot att skapa en verksamhet som ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster som underlättar för personer oavsett ålder och funktionsvariation att leva självständiga och trygga liv.

De elva GR-kommunerna satsar sammanlagt 8,9 miljoner kronor på att medfinansiera projektansökningar som syftar till att bygga upp innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub.

GR har sedan maj 2015 ansvarat för en förstudie som undersökt förutsättningarna för att etablera ett sådant center. I förstudien har 23 parter från såväl offentlig sektor som akademi, näringsliv och civilsamhälle deltagit. Förstudien visar nu att samtliga parter vill ta samarbetet ett steg vidare.

AllAgeHub är tänkt att bli en kompetensresurs och samverkansarena som stöttar såväl kommuner som företag och andra aktörer i utvecklingen och implementeringen av nya välfärdstekniklösningar och byggnation av tillgängliga bostäder. Verksamheten kommer att innehålla en inspirationsmiljö där produkter visas upp såväl fysiskt som virtuellt, en lärmiljö för att öka kompetensen inom området, en innovationsmiljö för gemensam utveckling av produkter och tjänster anpassade till kommunernas och brukares behov samt utgöra en tvärvetenskaplig arena för forskning. En idésluss ska utgöra navet i verksamheten och identifiera, fånga upp och precisera problem, utmaningar och förbättringsområden från deltagande parter. Hit ska såväl enskilda medarbetare som arbetsgrupper och organisationer kunna vända sig.

  1. Läs mer om AllAgeHub


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2016-06-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund