GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov

Nu finns det en uppdaterad statistikrapport över GR-kommuneras personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området för 2013–2023.

Den stora skillnaden mot förra personalbehovsprognosen är den förlängda tidshorisonten, som innebär att rekordgenerationens ökande ålder får större genomslag i det prognosticerade arbetskraftsbehovet framöver.

Under perioden förväntas personalbehovet att växa från cirka 25 600 till 31 100 anställda, det vill säga cirka 5 500 fler anställda. Det ökade personalbehovet bottnar dels i de befolkningsförändringar som verksamheterna har att möta (motsvarar behovet av cirka 4 000 fler anställda), dels i politiska prioritieringar (cirka 1 500 anställda).

Det reella rekryteringsbehovet förväntas bli särskilt stort under den andra halvan av prognosperioden, 2018–2023, på grund av en snabb ökning av antalet äldre. Det årliga rekryteringsbehovet inom det sociala området i GR-kommunerna blir under den här perioden i genomsnitt 3 200 anställda.

Ladda ner:


Kontaktpersoner på GR:

Ulrica Furby

Åsa Nilsson


Senast uppdaterad: 2014-11-21 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund