GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga

GR:s förbundsstyrelse har ställt sig bakom ett förslag om att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga. Beslutet innebär också att olika finansieringsmöjligheter ska undersökas vidare.

Under hösten kommer GR att efterhöra medlemskommunernas intresse av att delta.

I november 2012 beslutade GR:s sociala styrgrupp att utreda möjligheterna till ett utökat regionalt samarbete kring ensamkommande barn och unga. Detta ledde till att GR i våras ansökte om medel hos länsstyrelsen för att finansiera en kommungemensam plattform – Ensamkommande barn och unga i GR.

Ansökan avslogs med motiveringen att länsstyrelsen ser positivt på att en kommungemensam plattform utvecklas i GR:s regi, men bedömningen är att förankringsprocessen på politisk nivå och förvaltningsnivå bör vara beslutad och klar innan plattformsarbetet kan påbörjas. Länsstyrelsen ser gärna en ny ansökan från GR under år 2015.


Tidplan

Förbundsstyrelsen fattade beslut om att ställa sig bakom förslaget den 26 september 2014. Kommunernas svar ska vara GR tillhanda senast den 17 februari 2015.  


Kontaktperson på GR:Lotta Wall

Senast uppdaterad: 2014-11-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund