GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Gratis seminarium och inspirationsföreläsningar om tillgänglighet

Välkommen till Svenska Mässan och Leva & Fungera den 16 april!

En stad för alla – möten om tillgänglighet i Göteborg

Kl. 10.00-12.00 Seminarium om tillgänglighet i Göteborg (Fri entré)

Maria Lundqvist-Brömster berättar om det nationella regelverk som finns när det gäller tillgänglighet. Hon berättar även lite om arbetet som är på gång. Hon berättar även lite om arbetet som är på gång. Övriga medverkande besvarar några frågeställningar. Därefter följer en diskussion om vad som behöver göras för att visionen Göteborg – en stad för alla ska bli verklighet år 2021. Inspirationsföreläsningar om tillgänglighet (vänd för mer information).

Medverkande
Maria Lundqvist-Brömster (fp), riksdagsledamot
Anders Meuller (v), ordförande färdtjänstnämnden i Göteborg
Ann Catrine Fogelgren (fp), 1:a vice ordförande i Social resursnämnd i Göteborg
Marina Johansson (s), ordförande i Park- och naturförvaltningen och kommunalråd i Göteborg
Henrik Ehrlington, ombudsman på Handikappförbunden (HSO)
Pia Andersson (SRF), ordförande för Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor i Göteborg
Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk kollektivtrafik och X2AB

Moderator Pernilla Holmgren-Larsson, journalist


Inspirationsföreläsningar (Fri entré)

Kl. 13.00–13.45 Norges lag om Universell utformning – vilka styrkor och svagheter har den? Hur kom den till? Eli Knösen, Likestillings- og diskrimineringsombud. Berättar om hur man i Norge arbetar med lagen om Universell utformning från 2009.

Kl. 13.45–14.30 Att bo och resa i Göteborg ur ett tillgänglighetsperspektiv Lisbeth Lindahl, forskare på FoU Väst / GR, drar slutsatser utifrån studier om bostadsanpassningar, tillgänglighet i bostäder och kollektivtrafiken. Vad betyder en tillgänglig bostad och kollektivtrafik för enskilda och för samhället?

Kl. 15.00–15.45 Vilka är målkonflikterna i ett fördubblat kollektivtrafikresande? Anders Wretstrand trafikforskare från Lunds Tekniska Högskola. Kollektiv-trafiken ska bli effektivare och attraktivare för att locka nya kunder. Är denna utveckling till fördel för grupper med särskilda behov? Vilka åtgärder gynnar alla och vilka åtgärder riskerar att exkludera?

Kl. 15.45–16.30 Kundens upplevelse av tillgänglighet och användbarhet i praktiken Jörg Pareigis, kollektivtrafikforskare från SAMOT, Karlstad Universitet, berättar om vilka hinder kunder stöter på i kollektivtrafiken. Han har studerat resenärer i Karlstad och Göteborg 2010.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund