GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Goda erfarenheter av nätverkande i GR:s regi

GR Välfärd har frågat deltagare i sina chefsnätverk om vad de tycker att nätverkandet ger dem. Och om de saknar något.

Några medlemmar i ett av GR:s chefsnätverk (inom funktionsnedsättningsområdet)

GR verkar för samarbete över kommungränserna och är ett forum för idé-och erfarenhetsutbyte inom regionen. En mycket viktig roll i detta arbete spelar de chefsnätverk som regelbundet träffas under GR:s tak.

Nätverken bidrar till att fånga upp gemensamma utvecklingsbehov inom respektive verksamhetsområde. Genom kontinuerlig samverkan och fördjupande samarbete runt angelägna frågor bedrivs ett långsiktigt utvecklingsarbete inom Göteborgsregionen. Samtidigt ska den enskilda kommunen i ett kontinuerligt lärande samarbete kunna hämta stöd, kraft och inspiration för arbetet på hemmaplan.


Enkät till hundratalet nätverksdeltagare

I juni i år genomförde GR Välfärd en enkätundersökning riktad till deltagarna i åtta nätverk, med totalt cirka 115 aktiva nätverksmedlemmar. Sammantaget besvarade 69 procent av deltagarna enkäten. De nätverk som deltog var;

  • Chefer inom funktionsnedsättningsområdet
  • Chefer inom individ- och familjeomsorgen
  • Socialchefer
  • Äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer
  • Arbetsmarknadschefer
  • Personalchefer
  • FoU i Västs samrådsgrupp: Äldre
  • FoU i Västs samrådsgrupp: Barn och unga samt stöd mitt i livet

Syftet med enkäten var att få en bild av deltagarnas syn på nätverken. Frågorna rörde nätverkets nytta; i vilken grad nätverket ägnar sig åt rätt frågor – och vad det annars bör sig mer/mindre åt; hur tydlig bilden är av nätverkets syfte är och av den egna rollen inom nätverket; upplevelsen av den egna möjligheten att påverka GR:s verksamhet; nätverkets mer praktiska funktioner samt förslag på utvecklingsområden.


Nätverksnytta: omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte, ny kunskap m.m.

När det gäller nätverkens nytta lyfter deltagarna själva särskilt fram omvärldsbevakningen. En majoritet tycker också att det egna nätverket bidrar till (mycket eller ganska stor) nytta i form av erfarenhetsutbyte; kontaktvägar; ny kunskap samt kommungemensam intressebevakning/ påverkan i förhållande till andra aktörer.

Resultaten från enkäten har under hösten legat till grund för diskussioner inom respektive nätverk. Behöver nätverkets syfte förtydligas? Bör arbetsformerna förändras? Hur ska nätverkets potential bäst användas för att fortsätta bidra till det regionala utvecklingsarbetet? Nu återstår arbetet med att ta tillvara resultatet av diskussionerna och stärka nätverksarbetet – och därmed förutsättningarna för framgång i det gemensamma utvecklingsarbetet inom välfärdsområdet i Göteborgsregionen framöver.


Kontaktperson på GR: Cecilia Bokenstrand

Senast uppdaterad: 2014-11-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund