GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Från brytpunktssamtal till efterlevandestöd

God palliativ vård och omsorg utanför slutenvården är i fokus på en konferens som FoU i Väst/GR arrangerar den 11 mars. Nu öppnar anmälan till den här dagen!

I Sverige ska alla människor – oavsett ålder, kön, diagnos och vårdplats – få en god, likvärdig och välfungerande vård i livets slut. I dag dör många i det egna hemmet, på särskilda boenden och på korttidsboenden. Hur kan den palliativa vården utvecklas till att bättre möta den döendes behov?

FoU i Väst/GR bjuder in till en konferens med fokus på god palliativ vård och omsorg utanför slutenvården. Dagen syftar till att ge ökad kunskap och möjligheter till erfarenhetsutbyte, visa på goda exempel samt inspirera till utveckling och förbättring av den palliativa vården.


Målgrupp

Konferensen vänder sig till förtroendevalda, chefer och personal som arbetar med vård i livets slut inom kommun, primärvård och slutenvård.


Vill du veta mer?

Senast uppdaterad: 2014-12-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund