GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

FoU-plattformen för arbetsmarknad växer

Läs om två nya utvärderingsuppdrag på arbetsmarknadsområdet.

arbetsmarknad fou

FoU i Väst har med stöd av de kommunala arbetsmarknadsenheterna i uppdrag att bygga upp en kunskapsplattform kring det kommunala arbetsmarknadsuppdraget. Syftet är dels att göra gemensamma kartläggningar och analyser men även bygga upp en närmare kontakt med universitet och högskolor för att uppmuntra til mer forskning inom området. Syftet är också att utföra externa uppdrag som kan gagna den regionala kunskapsuppbyggnaden.


Projekt riktat till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd

Nu har Göteborgs Stad anlitat FoU i Väst för utvärdering av ett arbetsmarknadsprojekt riktat till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Projektet är en del i uppbyggnaden av de fyra Kompetenscentra som är under utveckling inom ramen för den nya förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Utvärderingen pågår i huvudsak under 2015 med kompletterande uppföljningar 2016–2017. 


Förbättrad matchning mellan efterfrågan på och utbud av kompetens genom utbildningsplanering

Även Fyrbodals kommunalförbund har vänt sig till FoU i Väst och här handlar det om utvärdering av ett pilotprojekt som syftar till att pröva olika modeller för en ”mäklarfunktion”. Mäklarfunktionen är kopplad till kompetensplattformen, som är en regional samverkansstruktur med målet att förbättra matchningen mellan efterfrågan på och utbud av kompetens genom strategisk utbildningsplanering. Den här utvärderingen ska vara klar i november.


Kontaktpersoner på GR: Ulrica Furby och Gunilla Bergström Casinowsky

Senast uppdaterad: 2015-03-25 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund