GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Forskning om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd uppfattas som en av grundpelarna i den svenska välfärden och i behov av en kraftsamling för att stärka förutsättningarna att i framtiden kunna utföra uppdraget med god kvalitet.

I denna rapport presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och FoU i Väst/GR en förstudie som identifierar områden som är centrala att ta hänsyn till i ett framtida utvecklingsarbete kring ekonomiskt bistånd samt utvecklingsidéer kopplade till områdena.

Studien identifierar följande områden som särskilt viktiga att uppmärksamma vid ett framtida utvecklingsarbete:

  • Introduktionen av nyanställda socialsekreterare
  • Kompetensutvecklings- och karriärmöjligheter för anställda socialsekreterare
  • Tillgång till systematiska och kunskapsbaserade arbetssätt och arbetsverktyg
  • Fungerande samverkan
  • Brukarperspektiv

Ladda ner

  1. Ekonomiskt bistånd, en förstudie inför ett utvecklingsarbetePDF

 

I syfte att tillgängliggöra forskningsresultaten för personer verksamma inom ekonomiskt bistånd presenteras kartläggningen i en fristående rapport. Översikten utgår från tre frågeställningar:

  • Vad finns det för forskning som berör området ekonomiskt bistånd i svenska kommuner och vad säger forskningen?
  • Vilka områden/aspekter av arbetet med ekonomiskt bistånd är belysta?
  • Vilka slutsatser kan man dra från den forskning som finns på fältet?

Ladda ner

  1. Forskning om ekonomiskt biståndPDFKontaktperson på GR: Cornelia Björk

Senast uppdaterad: 2016-09-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund