GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Förebyggande arbete – en väg till bättre hälsa och ökad delaktighet?

I vad mån kan mötesplatser för äldre främja hälsan? Och kan metoden Life filming stärka människors inflytande och delaktighet i stadsutvecklingen?

Under hösten börjar FoU i Väst/GR utvärdera två projekt som båda på olika sätt har ett förebyggandefokus.

Förebyggande verksamheters betydelse för seniorers hälsa

Det ligger både samhällsvinster och individuella vinster i att främja hälsan hos den äldre befolkningen. Frågan är om de förebyggande verksamheterna inom äldreomsorgen bidrar till detta? Hösten 2015 startar en utvärdering av de förebyggande verksamheterna i tre stadsdelar i Göteborg: Centrum, Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda. Syftet med utvärderingen är att undersöka i vad mån och på vilket sätt mötesplatser som riktar sig till seniorer upplevs främja hälsan. Ytterligare en fråga som undersöks är vilka grupper som deltar i aktiviteterna där. Studien pågår till maj 2016.

Kontakt: Lisbeth Lindahl 


Kan Life filming vara en väg till ökad delaktighet?

Under hösten 2015 genomför enheten för Förebyggande & hälsofrämjande verksamhet, SDF Centrum i Göteborgs Stad ett projekt där metoden Life filming används för att fånga äldres och ungas behov och upplevelser av sin boendemiljö. Det huvudsakliga syftet med projektet är att bidra till social hållbarhet utifrån stärkt inflytande och delaktighet i stadsutvecklingen bland deltagarna. Syftet är även att bidra till generationsövergripande möten, stärkta teknikkunskaper samt att testa nya metoder för förvaltningens kunskapsinsamling om befolkningen. FoU i Väst/GR följer och utvärderar projektet fram till i mars 2016. 

Kontakt: Lisbeth Lindahl


Förebyggande arbete ett prioriterat området i GR-samarbetet

Förebyggande och hälsofrämjande arbete är ett av de områden som GR-kommunernas äldreomsorgschefer och hälso- och sjukvårdschefer vill fokusera på under de kommande åren. Läs mer.

Senast uppdaterad: 2015-09-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund