GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dua-arbetet i Göteborgsregionen

Ta del av en delredovisning av Dua-arbetet i Göteborgsregionen inom ramen för FoU-plattformen för kommunal arbetsmarknadsverksamhet .

Minskad ungdomsarbetslöshet är ett prioriterat område i den svenska arbetsmarknadspolitiken. En del i den nuvarande regeringens strategi för att nå detta mål är Delegationen för Unga till Arbete – Dua.

Delegationens uppgift är att verka för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser på lokal nivå. Här utgår man från tanken att minskad ungdomsarbetslöshet förutsätter en bred mobilisering av lokalt förankrade aktörer, där regeringens bedömning är att kommunerna spelar en särskilt viktig roll. Den nationella politiken handlar bland annat om att erbjuda olika former av subventionerade anställningar, liksom insatser där studier kombineras med praktik.

Inom ramen för FoU-plattformen för kommunal arbetsmarknadsverksamhet följer FoU i Väst kommunernas arbete med DUA.

- Två specifika erfarenheter kan lyftas fram. Den ena är att de insatser som lanserades i samband med Dua, det vill säga utbildningskontrakt och trainee, inte uppfattas som relevanta för målgruppen, vilket är problematiskt både ur effektivitetssynpunkt, men också ur legitimitetssynpunkt. En annan, och mer positiv erfarenhet, är att tidigare fungerande samarbeten på lokal nivå fungerat som en påtagligt gynnsam faktor i samverkansprocessen, säger Gunilla Bergström Casinowsky, forskare FoU i Väst/GR.

 

Kontaktperson på GR: Gunilla Bergström Casinowsky


Senast uppdaterad: 2017-06-02 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund