GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

DISA lyfts fram som gott exempel i ett nordiskt projekt om ungas psykiska ohälsa

Verksamheten finns i Göteborg och syftar till att stärka aktivitets- och arbetsförmågan hos unga vuxna med psykisk sjukdom och aktivitetsersättning.

utvardering disa

DISA har – som en av två verksamheter i Sverige – valts ut att synas i en skrift med goda exempel på verksamheter med fokus på unga vuxna med psykisk ohälsa. Skriften publiceras under hösten inom ramen för projektet Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning. Projektet bedrivs av Nordens välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Det är Socialdepartementet som nominerat DISA. Ett kriterium för att få vara med i skriften var att verksamheten skulle vara utvärderad och DISA har utvärderats av FoU i Väst:

 

DISA utgångspunkt i dialogmöte

FoU i Väst och DELTA samarrangerar ett dialogmöte med cirka 20 deltagare den 12 maj med utgångspunkt i DISA. Syftet är att diskutera hur man kan arbeta för att stötta unga vuxna med psykisk ohälsa till ökad aktivitetsförmåga och i förlängningen studier eller arbete. Kan delar av metodiken i Supported Employment användas även om målgruppen ännu inte uttrycker att de är redo för ett arbete?

Inbjudan går ut till strategiskt utvalda personer inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner, primärvård och psykiatri.

Inbjuden talare på dialogmötet är även Joakim Tranquist som på uppdrag av Nationella rådet genomfört en studie av insatser för unga inom Finsamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2017-04-04 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund