GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Det handlar om jobb

En kartläggning av kommunala arbetsmarknadsinsatser i Göteborgsregionen.

arbetsmarknadsinsatser jobb

Rapporten redogör för de kommunala arbetsmarknadsenheternas uppdrag, hur enheterna är organiserade, vilka målgrupper man riktar sig till och vilka insatser som erbjuds deltagarna. Utifrån redogörelsen av de enskilda arbetsmarknadsenheterna utarbetas sedan begrepp och kategorier som synliggör centrala strategiska och innehållsmässiga skillnader mellan arbetsmarknadsenheterna.

En del av rapporten ägnas åt arbetsmarknadsenheternas resultat baserat på data som hämtats via det nationella systemet KAS (kommunal arbetsmarknadsstatistik).

I rapporten speglas även chefers och medarbetares uppfattningar om sitt arbete, hur förutsättningarna för att bedriva kommunal arbetsmarknadsverksamhet ser ut och hur man skulle vilja utveckla verksamheten.

Ladda ner

 

Kontaktpersoner på GR

Gunilla Bergström Casinowsky och Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2014-12-01 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund