GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Det gemensamma arbetet kring ensamkommande barn

GR:s kommungemensamma plattform för arbetet kring ensamkommande barn har nu funnits i ett år.

Plattformen består av representanter från alla GR:s kommuner plus representanter från Migrationsverket, Länsstyrelsen, Rädda barnen, Västra Götalandsregionen och nätverket för gode män. Tanken är att plattformen ska utgöra en strategisk arena kring ensamkommande barn och unga för att kommunerna gemensamt ska kunna ta sig an sådana utmaningar och frågeställningar som kommunerna ställs inför och som är gynnsamma att samarbeta kring för att hitta lösningar, samordningsvinster och/eller synergieffekter.

GR:s förbundsstyrelse har nu godkänt rapporten från det första året och ställer sig positiva till ett fortsatt arbete fram till juni 2017. Medel har sökts och beviljats från Länsstyrelsen för att kunna driva plattformsarbetet vidare.


Fokus på boende, utbildning, barns hälsa och fortbildning

Under året har arbetet inneburit fem träffar där deltagarna varje gång fått nyheter från Migrationsverket och Länsstyrelsen, ett uppskattat inslag då förändringar i lagstiftning och regleringar kommit tätt under perioden. Fokus under året har varit frågor kring boende och boendeformer, utbildning, barns hälsa och fortbildning.

Två nätverk bildades för utbyte av erfarenheter och för att hitta möjliga samverkansområden – ett nätverk för enhetschefer för boende och ett för personal som arbetar kring materialet Hitta rätt.

En kartläggning av hur och var kommunerna placerar sina ensamkommande barn och unga har genomförts och ett antal seminarier och fortbildningsdagar i ämnet har arrangerats.


Viktiga frågor framöver

Viktiga frågor att arbeta med framöver ansåg deltagarna vid höstens första plattformsmöte vara konsekvenser för kommunerna av den nya lagen om nyanlända där t.ex. bara tillfälliga uppehållstillstånd ges och av de nya ekonomiska ersättningarna från staten till kommunerna när det gäller ensamkommande barn och unga. Dessutom är boendefrågan aktuell och hur kommunerna kan arbeta med barn som får avslag, skrivs upp i ålder och barn som försvinner.


Läs mer

  1. Rapport om den kommungemensamma plattformen för arbetet med ensamkommande barn och unga under perioden september 2015–augusti 2016PDFKontaktperson på GR: Ulla-Britt Caping Salas

Senast uppdaterad: 2016-09-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund