GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

De nya nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård är på väg!

En preliminär version har nu presenterats.

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

I slutet av mars i år publicerade Socialstyrelsen en preliminär version av nya nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Under våren genomförs seminarier i hela landet där de preliminära riktlinjerna presenteras och diskuteras utifrån den analys som arbetsgrupper i länen genomfört.

Nya områden: ungdomar och läkemedelsberoende

Riktlinjerna för missbruk och beroende publicerades för första gången 2007. Dessa riktlinjer har nu uppdaterats utifrån aktuell forskning. Nya områden i de reviderade riktlinjerna är ungdomar och läkemedelsberoende. Ytterligare en förändring är att de nya rekommendationerna också innehåller prioriteringar. Avsnittet om psykosociala stödinsatser, som ännu inte är klart, kommer först till hösten.

Riktlinjerna vänder sig till både hälso- och sjukvården och socialtjänsten eftersom dessa ofta behöver samverka när det gäller personer med missbruk och beroende. Det är en stor fördel att riktlinjerna vänder sig till båda huvudmännen samtidigt, så att alla får samma kunskap och kanske större förståelse för varandras arbete. Riktlinjerna är framtagna för att vara ett stöd för ledning och styrning.


Kunskapsseminarium för Västra Götaland

Den 25 april genomfördes Västra Götalands kunskapsseminarium i Göteborg. Tvåhundra inbjudna politiker, chefer och tjänstemän med övergripande ansvar för missbruks- och beroendevård inom kommun, primärvård och övrig hälso- och sjukvård deltog. Syftet med dagen var att presentera de preliminära riktlinjerna och att beskriva länets gap mellan dagens praxis (nuläge) och rekommendationerna i de reviderade nationella riktlinjerna. Därutöver gavs möjlighet att i gruppdialog framföra synpunkter på riktlinjerna och vilka ekonomiska och organisatoriska konsekvenser riktlinjerna bedömdes ha för kommunerna och hälso- och sjukvården.

Maria Branting som har lett Socialstyrelsens arbete fanns med under hela dagen. Hon berättade att de slutgiltiga riktlinjerna beräknas komma under våren 2015.


De preliminära riktlinjerna finns att ladda ner på Socialstyrelsens webbplats:

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014 – stöd för styrning och ledning – Preliminär version


Kontaktperson på GR: Ann Karlsson

Senast uppdaterad: 2015-04-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund