GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Den svåra konsten att utveckla vård och omsorg till demenssjuka

En slututvärdering av ett projekt i Mölndals stad

Mellan åren 2007 och 2011 har Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, betalat ut totalt 4,9 miljarder kronor till kommuner och landsting för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen och däribland demensvården.

I Mölndals stad pågår ett arbete med att utveckla vård och omsorg till demenssjuka. Vård- och omsorgsförvaltningen ansökte och beviljades medel från Socialstyrelsen för år 2011 och 2012.

Under år 2011 koncentrerades arbetet kring att skapa ett multiprofessionellt team och att utbilda personal. Arbetet med det multiprofessionella teamet och utbildning fortsatte under 2012 och kompletterades med att ta fram ett samverkansprogram för kommun och primärvård.


Vad säger utvärderingen?

Utvärderingen visar på den svåra konsten att använda projekt som arbets- och utvecklingsform. De problem som finns i många projekt med att tillskapa en fungerande och understödjande projektorganisation samt att implementera projekt i den ordinarie verksamheten, har funnits även i det här projektet.

Det som varit mycket positivt är allt engagemang, kunskap och erfarenhet som funnits hos dem som arbetat i projektet. I kommunens fortsatta arbete bör absolut det multiprofessionella teamet ingå. Det har med sin kompetens, förhållningssätt och erfarenhet under projekttiden ingett ett stort förtroende bland brukare, anhöriga, de inom förvaltningen som mött dem och utanför förvaltningen. Även den påbörjade webbaserade utbildningen, förslaget på utvecklandet av handläggningen och förslaget på gemensam vårdplan har varit viktiga delar i projektet och för det fortsatta utvecklandet.

För att underlätta vardagen för de personer i Mölndals stad som får någon demenssjukdom och ge så god livskvalitet som möjligt under sjukdomens olika skeden, behövs ett strukturerat och kontinuerligt arbete med att utveckla och förbättra vården och omsorgen.

» Ladda nerPDF

Senast uppdaterad: 2016-01-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund