GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Delaktighetsmodellen rätar ut frågetecken – brukarinflytande i praktiken

GR har utbildat kursledare för att kunna genomföra utbildningar till vägledare i delaktighetsmodellen. Utbildningen kommer vara fyra halvdagar med start hösten 2015.

fardtjanst bruarrad brukarinflytande

Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt som främjar en jämlik dialog mellan brukare och personal. Idén är att stödja, träna och stimulera brukarens intresse för att uttrycka och föra fram sina behov och önskemål – en väg mot egenmakt och ett meningsfullt liv. Modellen är framtagen av FoU Välfärd, Kommunförbundet i Skåne.

Delaktighetsmodellen bygger på dialogsamtal kring önskade teman och frågor. Samtalen förs i mindre grupper efter ett visst mönster – delaktighetsslingor. En delaktighetslinga går till så att två vägledare, som inte arbetar i den befintliga verksamheten, möter chef, brukare och personal var för sig. Dialogen sker utifrån ett gemensamt tema och genom stafettfrågor förmedlas det centrala vidare mellan grupperna. Delaktighetsslingan avslutas med en gemensam träff som leds av vägledarna där man tar fram en handlingsplan utifrån temat.


Kontaktperson på GR: Ann Karlsson

Senast uppdaterad: 2015-03-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund