GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Delaktighetsmodellen – inflytande genom dialog

Delaktighetsmodellen främjar en jämlik dialog mellan brukare och personal. Idén är att stödja, träna och stimulera brukarens intresse för att uttrycka och föra fram sina behov och önskemål – en väg mot egenmakt och självbestämmande. GR utbildar i modellen.

Karin Westberg och Kristina Elofsson utbildar i delaktighetsmodellen.

Modellen bygger på dialogsamtal kring vardagsnära teman och frågor. Samtalen leds av två vägledare och förs i mindre grupper efter ett visst mönster – delaktighetsslingor. Vägledarna lotsar brukarna och personalen med dialogens hjälp mot gemensam förståelse och kunskap om vardagliga frågor som de har behov av att diskutera.

– Genom samtal i små grupper tillsammans med vägledare ökar brukarens möjlighet att göra sin röst hörd och få inflytande över sin livssituation, säger Kristina Elofsson, vägledarutbildare och utbildningsledare på GR.

Delaktighetsslinga ger nya perspektiv

En delaktighetslinga går till så att två vägledare möter chef, brukare och personal var för sig. Dialogen sker utifrån ett gemensamt tema. Genom stafettfrågor förmedlas sedan det centrala vidare mellan grupperna. Delaktighetsslingan avslutas med en gemensam träff som leds av vägledarna där man tar fram en handlingsplan.

Viktigt är att vägledarna kommer från en annan verksamhet och inte är kollega, personal eller i annan beroendeställning till de som deltar i slingan.

Samtalen leder till att gruppdeltagarna själva finner nya gemensamma perspektiv och möjligheter. Vägledarna är alltså inte handledare eller problemlösare och ska heller inte ge goda råd.

– Träffarna i en delaktighetsslinga ska ses som ett sammanhållet samtal där det finns mer tid för att kunna uttrycka och formulera sina önskemål. Det ger bättre förutsättningar för ett jämlikt möte mellan personal och brukare där båda parter har samma möjligheter, säger Kristina Elofsson.

– Det är inte bara resultatet av samtalet här och nu som är viktigt, utan en långsiktig process för mer delaktighet. En möjlighet till självbestämmande – att stärka jaget, säger Karin Westberg, vägledarutbildare och utbildningsledare på GR.

Bli vägledare

Delaktighetsmodellen har utarbetats av Kommunförbundet Skåne, FoU Välfärd. Modellen används bland annat inom funktionshinderområdet och äldreomsorg. I Skåne har mer än 200 vägledare utbildats sedan arbetet med modellen påbörjades 2008.

Inom ramen för satsningen på evidensbaserad praktik arrangerar GR under hösten 2015 vägledarutbildning för arbete med delaktighetsmodellen. Utbildningen ger teoretisk kunskap om delaktighetsmodellen och praktisk erfarenhet under handledning. Intresset för utbildningen har varit stort och nu planeras för en tredje utbildningsomgång.


Kontaktperson på GR:Kristina Elofsson och Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2015-09-26 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund